Fornuftig fragt

Ved alle ordrer

Øvelser & idéer

Få idéer og sparring

Få rådgivning

15+ års erfaring

Kontakt

Handelsbetingelser for AQUA MOVES (B2B)

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for køb af produkter og ydelser, der rekvireres online, det være sig i webshoppen eller på mail, hos

AQUA MOVES
Skovlundgårdsvej 134
8260 Viby J
Att.: Tina Nygaard
Mail: aqua.moves.tina@gmail.com
CVR-nr.: DK38839357

Priser
Priser i webshoppen er angivet i danske kroner og er anført eksklusiv moms. Fragt- og forsendelsesomkostninger  tillægges separat og vil fremgå af den endelig fremsendte faktura. AQUA MOVES forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel.

Betaling
I webshoppen kan du vælge at betale via faktura eller EAN fakturering.

Ved betaling via faktura og EAN fakturering er betalingsbetingelserne 8 dage netto kontant, medmindre andet er skriftligt aftalt med AQUA MOVES.

Customized varer betales via faktura og betales ved godkendelse af template og forud for levering. Faktura fremsendes til køber pr. mail.

AQUA MOVES har til enhver tid ret til at lade levering betinge af kontant betaling.
Efter forfaldstid debiteres renter med 2% pr. påbegyndt måned.
Sker betaling ikke rettidigt forbeholder AQUA MOVES sig ret til at opkræve et opkrævningsgebyr på 100,00 DKK. Købers betaling af opkrævningsgebyr afskærer ikke AQUA MOVES fra at påberåbe sig andre misligholdelsesbeføjelser.

Tilbud
Hvis andet ikke er udtrykkeligt anført, er ethvert tilbud fra AQUA MOVES bindende i 30 dage fra tilbuddets afsendelsesdato, dog med forbehold for told-, kurs- og afgiftsændringer.
Tilbudspris oplyses altid eksklusiv emballage og forsendelsesomkostninger.
Såfremt du ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af standardspecifikationer, må dette udtrykkeligt angives skriftligt. I modsat fald er AQUA MOVES ikke bundet af disse. Tilbud fremsendes til kunden pr. mail.

Ordre
Køberens ordre er bindende for AQUA MOVES, når køberens bestilling er kommet frem til AQUA MOVES.
Foretages bestilling i webshoppen, vil køber automatisk modtage en ordrebekræftelse på mail. Af ordrebekræftelsen fremgå ikke fragtomkostninger. Disse vil fremgå af den endelige faktura som fremsendes til køber når varen afsendes fra AQUA MOVES. Såfremt køberen foretager ændringer af ordren, betragtes dette som en ny bestilling.

Levering
Leveringen sker ab AQUA MOVES´ adresse, hvorfor køber bærer risikoen for varen under forsendelse, også selvom denne udføres af AQUA MOVES. AQUA MOVES har ejendomsforbehold i varerne indtil hele købesummen er betalt til AQUA MOVES. Fragt og leveringsomkostninger betales af køber billigst efter regning. Alle varer i webshoppen er anført som lagervarer. Dette er et fjernlager og der må derfor forventes leveringstid. Leveringstiden oplyses til kunden på en separat mail. Sker leveringen ikke til den omtrentlige tid medmindre andet er oplyst, og skyldes dette AQUA MOVES´ forhold, er køber berettiget til at hæve købet, såfremt skriftlig meddelelse herom straks sendes til AQUA MOVES.

Undersøgelsespligt
Køberen er forpligtet til straks ved varemodtagelse at foretage en nøje undersøgelse af det modtagne og forvisse sig om, at det svarer til det aftalte, og at det er fejlfrit.

Reklamation
Viser det sig, at det leverede lider af en mangel, skal køberen straks uden ugrundet ophold og senest inden 8 dage fra varemodtagelse give AQUA MOVES skriftlig meddelelse herom. Undlades dette, kan køber ikke påberåbe sig manglerne.
Tilsvarende regel gælder ved eventuel leveringsforsinkelse.

Reklamationsretten bortfalder såfremt:
– der er foretaget indgreb i varen uden AQUA MOVES’ samtykke
– betalingsbetingelserne ikke overholdes.
– AQUA MOVES’ instruktioner/vejledninger tilsidesættes.
– varen er beskadiget som følge af ukyndig behandling eller andre eksterne forhold som eks. brand, indbrud/tyveri,
vand- og væskeskade, transport mv.

Annullering
Købers ønske om annullering af ordre skal meddeles AQUA MOVES skriftligt.
En annullering er først accepteret når AQUA MOVES har bekræftet annulleringen skriftligt.

Returnering
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Kreditering sker med 80% af den fakturerede værdi, dog min. 150,00 DKK. Først efter godkendelse af AQUA MOVES udstedes kreditnota.
Varen skal returneres Franco i ubeskadiget originalemballage og købsfaktura skal vedlægges.
Returnering skal foretages inden 1 måned efter levering.
Specielt fremskaffede varer og customized varer tages ikke retur, og køber skal skriftligt bekræfte at være indforstået med dette, ved på sin bestilling at skrive ”Det bekræftes hermed, at undertegnede accepterer bortfald af returret på nedennævnte bestilling af specielt fremstillet og tilpasses varer”, samt anføre dato og navn.

Anticiperet misligholdelse
Forekommer der før leveringen rimelig anledning til at  antage, at køberen ikke vil kunne opfylde sine betalingsforpligtigelser, har AQUA MOVES ret til at kræve fornøden sikkerhed i form af bankgaranti. Stilles sådan sikkerhed ikke straks efter påkrav, er AQUA MOVES berettiget til at hæve handlen.

Ejendomsret
Ejendomsretten til det solgte forbliver AQUA MOVES’ indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt indbetalt.

Hæftelse
Er køberen et anparts-, aktie- eller andet selskab med begrænset ansvar, hæfter bestilleren personligt sammen med køberen for aftalens opfyldelse.

Værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved sælgerens hjemting.

Information om behandling af persondata (GDPR)
Det er AQUA MOVES der er dataansvarlig efter gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, jf. EU Persondataforordning.

For at jeg kan betjene dig, har jeg brug for følgende oplysninger om dig: firmanavn, foreningsnavn, dit navn, adresse, cvr nr., e- mailadresse og tlf.nr. Jf. bogføringsloven skal disse data gemmes i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører.

Jeg bruger dine oplysninger til at kommunikere med dig og til brug ved lovpligtig fakturering, herunder fremsendelse af faktura på mail. Dine oplysninger bliver KUN brugt til håndtering af ordre og i markedsføringsøjemed. Jeg deler ikke dine oplysninger med tredje part, med mindre du beder mig om det og giver dit skriftlige samtykke hertil. Dine oplysninger opbevares, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

AQUA MOVES har indgået databehandleraftale med Saldi A/S cvr. nr. 20756438 som IT-leverandør og som driver den database hvori personer/firmaer, som gør eller har gjort forretning hos AQUA MOVES opsamler og opbevarer data.

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger jeg har registreret om dig. Og du kan altid kontakte mig og få dette oplyst ved at fremsende en mail her.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den. 02.06.2022